ePrivacy and GPDR Cookie Consent Script by Cookie Consent

Dansk Ventil Center A/S · Know-how makes the difference!

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Dansk Ventil Center A/S (herefter ”DVC”), med mindre andet er aftalt skriftligt.

Tilbud
Afgiver DVC tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til DVC senest 15 dage fra tilbuddets datering.

Pris
Alle priser er i danske kroner eller euro og eksklusive moms. Køberen er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for DVC som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.
Såfremt det solgte er omfattet af en af DVC benyttet prisliste, sker prisfastsættelsen i henhold til den prisliste, der er gældende på aftaletidspunktet.
DVC opkræver ordregebyr på kr. 450,00 ved ordrer under kr. 750,00.

Betaling
Betalingsbetingelser er 8 dage netto.
Såfremt leveringen udskydes på grund af køberens forhold (fordringshavermora), er køberen, med mindre DVC skriftligt meddeler køberen andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til DVC, som om levering var sket til aftalt tid.
Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er køberen forpligtet til at betale et gebyr på 200 kr. samt morarente af det forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned. Køberen er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på DVC, som ikke er skriftligt anerkendt af DVC, og køberen har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Ejendomsforbehold
DVC forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til DVC.
Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

Levering
Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, sker levering fra DVC’s adresse (Ex Works).

Produktinformation og ændringer
Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret til køberen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver DVC’s ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt anvendes uden DVC’s forudgående samtykke til andet end det, der var formålet med udleveringen.
DVC forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køberen.

Emballage
Emballering sker for køberens regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.
Beholdere, gitterbokse, kassetter og paller faktureres køberen, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Forsinkelse
Finder DVC, at der ikke kan leveres i rette tid, eller må forsinkelse fra DVC’s side anses for sandsynlig, skal DVC uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted. Køberen har herefter ikke ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for DVC i anledning af forsinkelsen.
Finder DVC herefter, at der heller ikke kan leveres inden for den af DVC meddelte nye leveringstid, skal DVC atter engang uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted. Køberen har fortsat ikke ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for DVC i anledning af forsinkelsen.
Hvis levering herefter ikke sker inden for den af DVC meddelte nye leveringstid, er køberen alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til DVC at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive, at køberen agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist.
Såfremt levering ikke er sket inden for den således af køberen fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold, som køberen bærer ansvaret for, er køberen herefter berettiget til ved skriftlig meddelelse til DVC at hæve aftalen for så vidt angår den del, som er omfattet af forsinkelsen.
Hæver køberen aftalen i henhold til punkt. 9.4, har køberen ret til at kræve erstatning. Køberens erstatningskrav kan dog ikke overstige købesummen for det solgte og kan ikke omfatte indirekte tab. Køberen har ikke herudover ret til nogen anden erstatning i anledning af forsinkelsen.
Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at DVC er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er urimelig byrdefuld på grund af en situation som angivet Force majeure, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Enhver af parterne skal dog være berettiget til at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder, uden at nogen af parterne kan rejse krav mod den anden part i den anledning.

Force Majeure
DVC har ret til at indstille opfyldelsen af DVC’s forpligtelser i henhold til kontrakten uden at ifalde ansvar over for køberen i det omfang, opfyldelsen forhindres eller gøres urimelig byrdefuld af følgende forhold: Faglig konflikt og enhver anden omstændighed, som er uden for DVC’s rimelige kontrol, såsom brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, nedbrud af IT-systemer, embargo, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft eller elektricitet samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Mangler og reklamation
Ved levering skal køberen straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
Hvis køberen vil påberåbe sig en mangel, skal køberen, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give DVC skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køberen har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger en mangel, som DVC bærer ansvaret for, har DVC ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført DVC.
Efter DVC’s valg vil mangler ved det solgte blive udbedret, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved har køberen ikke ret til yderligere misligholdelsesbeføjelser.
Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er køberen under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at ophæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Køberens erstatningskrav kan dog ikke overstige købesummen for det solgte, og kan ikke omfatte indirekte tab.
Har køberen ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for DVC, kan køberen ikke senere gøre den gældende. Anvendes det solgte mere intensivt end det er aftalt, eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 6 måneders perioden forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager DVC sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at DVC’s mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 12 måneder fra den oprindelige leveringsdato.
Forandring af eller indgreb i det solgte uden DVC’s skriftlige samtykke fritager DVC for enhver forpligtelse.

Produktansvar
DVC er kun ansvarlig for person- og tingsskade, såfremt det bevises, at skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af DVC. DVC er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køberen eller tredjemand.

Læs mere her

Download