ePrivacy and GPDR Cookie Consent Script by Cookie Consent

Dansk Ventil Center A/S · Know-how makes the difference!

 

CSR - Corporate Social Responsibility

Armatec Group stræber efter at være en god arbejdsgiver og medlem af samfundet. Vedligeholdelse af høj moral og etik er en integreret del af vores drift og bestræbelser på løbende forbedringer.
Vores vision for virksomhedernes sociale ansvar er at "aktivt stræbe efter at øge og forbedre levestandarden for mennesker i hele verden".
Det er vigtigt for Armatec Group, at de produkter, vi sælger, fremstilles på en etisk korrekt måde. Af denne grund sikrer vi, at grundlæggende menneskerettigheder, sunde arbejdsforhold og hensynet til miljøet respekteres i hele vores produktionskæde.
Vi kræver, at Armatec Groups partnere, producenter og leverandører viser respekt for FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, og at deres medarbejdere behandles i overensstemmelse med ILO -erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen (1998). Hver af vores partnere, producenter og leverandører skal stræbe efter at sikre, at disse betingelser og forpligtelser anvendes i deres egne produktionskæder.
Vi vil aktivt støtte vores partnere som en del af vores egne bestræbelser på at nå vores vision for virksomhedernes sociale ansvar.

Leverandørens adfærdskodeks

Adfærdskodeksen for partnere er baseret på principperne i Armatec Groups CSR -politik ud fra et økonomisk, miljømæssigt og socialt perspektiv. Adfærdskodeksen bruges over for leverandører til at styre dem mod sociale og etiske regler, der anses for særligt vigtige.

Generelle principper
Armatec Groups principper kræver, at alle produkter og tjenester, der håndteres inden for Armatec -gruppen, købes i overensstemmelse med metoder, der opretholder love og regler samt internationalt accepterede standarder. Vores mål er at sikre, at miljø, etik og sundheds- og sikkerhedsspørgsmål samt arbejdspraksis følger hele værdikæden og er integreret i vores indkøbsproces. Vi forventer, og opfølgning, at vores partnere har en lignende tilgang.

Krav til partnere
Armatec Group vælger primært at samarbejde med partnere, der deler denne adfærdskodeks. Vi kræver også gennemsigtighed for kvalitets- / bæredygtighedsrevisioner. Og i forbindelse med disse også adgang til produktionsenheder, som er en del af vores arbejde med at overvåge vores vigtigste partnere.

Anti-korruption
Armatec Group accepterer ikke nogen form for svigagtig praksis. Under ingen omstændigheder må vi tilbyde kompensation eller fordele, der er i strid med gældende lovgivning for at vinde eller beholde virksomhed. Medarbejdere må ikke modtage betaling, gaver eller anden kompensation fra tredjemand, der på nogen måde påvirker objektiviteten af forretningsbeslutninger.

Menneskerettigheder og børnearbejde
Leverandører til Armatec Group skal respektere beskyttelsen af internationalt hævdede menneskerettigheder, som omfatter beskyttelse af personlig værdighed og integritet, og at børnearbejde ikke tolereres i overensstemmelse med ILO -konvention nr. 138 i nogen del af værdikæden.

Diskrimination, tvangsarbejde, chikane og misbrug
Armatec Group og dets partnere skal give alle deres medarbejdere den samme mulighed baseret på deres færdigheder, erfaring og præstationer uanset køn, race, religion, alder, handicap, seksuel orientering, nationalitet eller etnisk oprindelse. Det skal garanteres, at der ikke opstår former for tvangsarbejde, chikane og misbrug af medarbejdere.

Miljøpåvirkning og arbejdsmiljø
Armatec Group, leverandører og dets underleverandører skal overholde national lovgivning vedrørende miljøpåvirkning og arbejdsmiljø. Leverandører skal undgå materialer og metoder, der kan udgøre miljø- og sundhedsrisici, når passende alternativer er tilgængelige. Sikre og sunde arbejdsvilkår skal stilles til rådighed for alle medarbejdere. Partnere skal minimere risikoen for, at Armatec Group bliver direkte eller indirekte påvirket af terrorisme, kriminalitet, naturkatastrofer eller epidemier.
En særligt udpeget person skal være ansvarlig for bæredygtighed med partnere.
Ved besøg i produktionsmiljøer skal Armatec Groups medarbejdere følge de angivne sikkerhedsforskrifter eller i det mindste anvende Armatec Groups interne forskrifter for arbejdspladsbesøg.
Armatec Groups bestræber sig på at bidrage til klimaneutral / positiv forretning.

Konfliktmineraler 3TG
Armatec Group og vores partnere skal sikre, at produkter og komponenter, der håndteres inden for Armatec Groups forretning, overholder reglerne om konfliktmineraler. Målet er at overholde forskrifter baseret på US Dodd-Frank Act § 1502 og senere EU-forordning 2017/821. Partnere skal kunne demonstrere oprindelsen af tin, tantal, wolfram og guld ved at følge det såkaldte CMRT-program. www.conflict-minerals.com
Foreningsfrihed og rimelige vilkår
Medarbejderes ret til at udøve deres juridiske rettigheder, til at slutte sig til eller afstå fra at slutte sig til organisationer, der repræsenterer deres interesser, garanteres af Armatec Group og dets partnere.
Der skal være en sund balance mellem arbejde og fritid. Medarbejdernes arbejdstid og lønninger skal svare til eller overstige national lovgivning eller alternativt gældende overenskomster. Alle medarbejdere har ret til mindst en fridag i hver syv-dages periode.

Fortrolighed
Fortrolighed i forretningsspørgsmål er et krav for at handle med Armatec Group. Fortrolige oplysninger samt intellektuelle ejendomsrettigheder, som Armatec Group har givet leverandøren, skal beskyttes. Vi anbefaler at bruge NDA ved håndtering af virksomhedskritiske oplysninger.

Forsikring
Armatec Group er ansvarlig for vores produkter i overensstemmelse med aftalte leveringsbetingelser.
Partnere, der leverer til Armatec Group, skal opretholde tilstrækkelig forsikringsdækning for deres drift og leverancer. Hvis Armatec Group anmoder om det, skal dette dokumenteres.

Eksport og told
Armatec Group og dets leverandører skal overholde offentliggjorte restriktioner fra Det Europæiske Fællesskab vedrørende embargo / sanktioner ved leverancer til såkaldte kritiske lande.

Overtrædelse af adfærdskodeksen
Alle ansatte i Armatec Group opfordres til at rapportere formodede overtrædelser af adfærdskodeksen til ledelsen eller nærmeste leder.
Leverandøren er også forpligtet til at rapportere eventuelle overtrædelser. Det er kontraktlige leverandørers ansvar at sikre, at denne adfærdskodeks anvendes i deres drift.

Indkøb - Distribution - Levering
Armatec Groups mål er at levere hurtige svar og opretholde høj tilgængelighed for vores kunders behov. Målet er at være skalerbar og fleksibel i forhold til markedets efterspørgsel for at opnå den bedste samlede omkostningseffektivitet i forsyningskæden for produkter og systemer af høj kvalitet.
Kvaliteten af produktet og emballage skal fuldt ud overholde givne specifikationer. Produkterne skal ankomme til den givne destination på aftalt dato. Det er af største betydning, at de aftalte leveringstider følges, og enhver afvigelse meddeles så tidligt som muligt.
Armatec Group søger primært partnerskaber med leverandører, der er i stand til at reagere hurtigt og tilpasse sig et foranderligt forretningsmiljø, og som leverer det rigtige produkt til de rigtige omkostninger. Vores strategi er at samle mængder og skabe kompetence sammen med leverandøren i et langsigtet forhold.

Forretningsberedskab
Armatec Group kræver, at vores partnere fører en forretningsberedskabsplan. I nødstilfælde, såsom jordskælv, brand eller pandemier, skal leverandøren stadig kunne levere så normal drift som muligt.

Download